Regulamin

1 Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.

2. Nadawca jest zobowiązany właściwie opakować przesyłkę, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno być: - odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym - odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, - posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki - posiadać odpowiednie oznakowanie świadczące o specjalnym charakterze zawartości przesyłki takie jak: szkło, góra/dół.

3. ForczekTrans może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostatecznie wytrzymałe albo nie mających odpowiedniego opakowania. ForczekTrans nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.

4. Nadawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu przesyłki swój adres oraz adres Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zawartymi w Liście Przewozowym. Jeśli jest to niemożliwe , przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikacje.

5. ForczekTrans nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: wyroby tytoniowe, alkoholowe, rozpuszczalniki, lakiery, materiały łatwopalne, broń, amunicję, artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu, towary chemiczne i biologicznie aktywne, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, leki wymagające specjalnych warunków przewozu, inne towary które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki, inne towary których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku nadania przesyłki, której ForczekTrans nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody w pełnej wysokości.

7. ForczekTrans w przypadku nadania przesyłki której zawartość zawiera towary zakazane w ust.1 nakłada karę umowną w wysokości 750 euro.

8. Nadawca zobowiązany jest do podpisania Listu Przewozowego oraz do podania numeru dokumentu tożsamości, potwierdzając tym samym zgodność deklarowanych danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego Regulaminu, a także wyraża przez to swoją zgodę na proponowana przez ForczekTrans cenę usługi.

9. Dane osobowe Nadawcy i odbiorcy są chronione prawem ochrony danych.

10. Zawartość każdej przesyłki może być skontrolowana przez  ForczekTrans w każdym czasie przewozu od chwili przyjęcia do momentu dostarczenia w celu stwierdzenia rzeczywistej zawartości z deklarowana.

11. Przesyłki dostarczane pod adres Odbiorcy wskazany na liście przewozowym w przypadku nieobecności Odbiorcy będą do odebrania w miejscu wskazanym przez  ForczekTrans.

12. Okres przetrzymywania przesyłki w przedstawicielstwie ForczekTrans wynosi 10 dni.

13. ForczekTrans może nieodebraną przesyłkę zwrócić do Nadawcy na jego koszt.

14. ForczekTrans w przypadku zwrotu nieodebranej przesyłki od Odbiorcy do Nadawcy nalicza umowną opłatę karną.

15. W przypadku nieobecności Odbiorcy przesyłka może być odebrana przez osobę upoważnioną do odbioru.

16. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi powinny być wpisane w Liście Przewozowym.

gallery/podtloo